Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2020/2021

Na terenie naszej szkoły organizowane są w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej następujące rodzaje zajęć:



I. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE:


1. korekcyjno-kompensacyjne

2. logopedyczne

3. integracja sensoryczna

4. zajęcia stymulujące rozwój sfery emocjonalno- społecznej

5. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I-III

6. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

7. zajęcia terapeutyczne dla uczniów posiadających opinię o dysleksji 

8. zajęcia psychoedukacyjne

9. badania psychologiczno- pedagogiczne( dojrzałość szkolna, kierowanie dzieci do poradni)

10. spotkania wspierające z pedagogiem

11.warsztaty i przedstawienia teatralne o charakterze profilaktycznym

12. realizacja elementów programu "przeciwdziałanie przemocy równieśniczej" w klasach IV-VIII w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa oraz projekty z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w przedszkolu

13. rozmowy z rodzicami wspierające i motywujące do nauki i poprawy zachowania

14. bieżąca pomoc na lekcji

15. porady i konsultacje


II. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:


1. zajęcia językowe

2. zajęcia matematyczne

3. koło polonistyczne

4. kodowanie i programowanie

5. zajęcia rozwijające umiejętność logicznego rozumowania

6. zajęcia sensoryczne

7. zajęcia wokalne

8. zajęcia szachowe

9. zajęcia sportowe Mały Mistrz w klasach I-III