Nasze aktywności pozalekcyjne


ROK 2020/2021

 

PROGRAMY, PROJEKTY, AKCJE, INNOWACJE


wejdź w załącznik ----->   Programy, projekty, innowacje 

 

 

 

ROK 2019/2020


Udział w konkurach i olimpiadach


wejdź w załącznik ----->   Udział w konkursach i olimpiadach

 

Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych

 

wejdź w załącznik ----->  Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych

 

Wycieczki szkolne


wejdź w załącznik ----->  Wycieczki szkolne

 

Programy, projekty, akcje, innowacje

 

wejdź w załącznik ----->  Programy, projekty, akcje, innowacje 
ROK 2018/2019

Ogólnopolski Program ,,5 porcji zdrowia w szkole”,  realizowany był w klasach II i III. Celem programu była edukacja uczniów w zakresie prawidłowego odżywiania oraz budowania właściwych postaw żywieniowych. Dzięki udziałowi w programie uczniowie mieli szansę zdobyć wiedzę na temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw i owoców, a także dowiedzieć się, dlaczego szklanka soku stanowi równoważną porcję warzyw lub owoców.
Realizację programu koordynowały P. M. Jankowska i P. K. Kącka

 

 

Projekt,, Dzieci listy piszą”

 

W projekcie  biorą udział uczniowie z klasy II

 Celem głównym projektu jest:

Wymiana pocztówek i listów ze Szkołą Podstawową w Siemianowicach Śląskich.

Opanowanie przez uczniów umiejętności pisania listów metodą tradycyjną  oraz prawidłowe adresowanie kopert.    

Dzięki wdrożeniu  projektu uczniowie rozwiną swoje umiejętności pisania własnych tekstów i konstruowania listów, będą umieli zaadresować kopertę, pocztówkę. Dzięki pewnej anonimowości nawet bardzo nieśmiałe dzieci będą mogły znaleźć nowych przyjaciół, zdobędą nowe doświadczenia, a kontakt z nowymi (być może) przyjaciółmi otworzy przed nimi nowe możliwości. Zdobędą umiejętność sprawnego wykorzystywania nabytej wiedzy w praktyce i podniosą wyniki edukacyjne. 

Z zaangażowaniem będą włączali się  w  pisanie listów, pocztówek promując tym samym siebie w społeczności uczniowskiej oraz szkołę w środowisku lokalnym czy ogólnopolskim. 

Koordynator projektu: Maria Jankowska

 ROK 2017/2018

SKS- SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 

W Programie biorą  udział uczniowie klas IV-VII. Uczniowie podzieleni zostali  na grupy ćwiczebne, grupa I – liczy 15 uczniów / 6 dziewcząt i 9 chłopców /, grupa II –liczy  17 uczniów/12 dziewcząt i 5 chłopców/. Zajęcia dla każdej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie.

Cele Programu SKS to:

a) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

b) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

c)promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

d)zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

e) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

f) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci imłodzieży;

g) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

h) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży


AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY-DOH


Akademia Wyobraźni Play-Doh to Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. Celem Programu jest realizacja warsztatów wśród dzieci w wieku 3-6 lat według specjalnie przygotowanych kart z zadaniami na różne okazje. Na warsztatach dzieci poznają różne techniki modelowania z ciastoliny oraz rozwijają swoje umiejętności manualne.

Koordynator projektu: Jolanta Guzek 

 


BAJKA W PODRÓŻY

"Bajka w podróży" jest to projekt edukacyjny, którego celem jest promowanie czytelnictwa, rozbudzanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni, a także nawiązywanie współpracy między placówkami przedszkolnymi z całej Polski. Finałem projektu jest stworzenie książeczki składającej się z 16 bajeczek (po jednej z każdego województwa) noszących wspólny tytuł „Bajka w podróży”. 

Koordynator projektu: Jolanta Guzek 

 


KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY 

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Kubuś pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Dzięki specjalnie nagranym bajkom, najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest
segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

 

 


MEGA MISJA 


MegaMisja to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych organizowany przez Fundację Orange. Jest realizowany w ramach świetlicy szkolnej z dziećmi w wieku 6-10 lat. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów. Aby dostosować się do potrzeb dzieci, wyzwania oparte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne
zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, które wzbogacą wyposażenie placówki.

https://platforma.megamisja.pl/swietlica/profil/478


 SZACHY

Szkoła w Konopnicy przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu Polskiego Związku Szachowego  „Edukacja przez szachy w szkole”. Cel jest realizowany poprzez wprowadzenie nauczania gry w szachy jako zajęcia obowiązkowe w edukacji wczesnoszkolnej przez dwa lata oraz przeszkolenie nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy.

W ramach projektu szkoła przeznacza po 1 godzinie lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe w dwóch oddziałach klasowych, tj. klasie I i klasie II. W/w zajęcia są obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie są w żaden sposób selekcjonowane.

 Opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego ma  zawierać opisową ocenę z zajęć szachowych. Zajęcia prowadzą osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu PZSzach. „Edukacja przez Szachy w Szkole”: p. Małgorzata Sokołowska i p. Janusz Kacprzak.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała sprzęt szachowy, szkolenie nauczycieli oraz wsparcie metodyczne.

Dzieci  poznają grę w szachy poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, stosowanie określonych gier i zabaw, programy komputerowe, oglądanie filmów edukacyjnych, rozgrywki między uczniami, kolorowanki, rysunki, opowiadania, przy zastosowaniu szachowych środków dydaktycznych: bierki, szachownice, plansza demonstracyjna.

 Edukacja przez szachy” pozwala w nowy, ciekawy sposób rozwijać umiejętności uczniów i przyswajać treści zawarte w nowej Podstawie Programowej. Jest to rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie położenia obiektów, orientacji, symetrii, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, uważnego słuchania wypowiedzi i korzystania z przekazywanych informacji. „Edukacja przez szachy” wspomaga rozumne zachowania ucznia w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku, uczy wytrwałości przy wykonywaniu zadań. Gra  w szachy uczy współpracy w zabawie i nauce szkolnej, w sytuacjach życiowych, przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.

Wprowadzenie projektu ma na celu:

-  wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,

- zwiększenie umiejętności matematycznych  uczniów, szczególnie w zakresie:

logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów

- kształtowania ważnych cech osobowości, jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga,

- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

Szachy mają znaczny wpływ na ogólny rozwój intelektualny dzieci :

- gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawia koordynację ruchów,

- szachy to żywa lekcja geometrii, powiększa objętość pamięci wzrokowej

- gra w szachy uczy logicznego myślenia według torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków

Szachy mają też wpływ na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci:

- dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga, wyobraźnia,

- uczy radzenia sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji,

- trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu,

- gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika,

- młody szachista uczy się nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi,

-  szachy uczą dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji,

- dzięki grze w szachy dziecko nabywa odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, w jaki sposób radzić sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, wytrwałości,

- szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie

Spodziewanym efektem dla szkoły i uczniów może stać się:

- wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów I etapu edukacyjnego,

- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców,

- wzbogacenie tradycyjnych środków i metod dydaktycznych,

- forma promocji szkoły

-  wzrost umiejętności logicznego myślenia,

- wykorzystanie umiejętności gry w szachy do wykonywania operacji matematycznych,

- wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach problemowych,

-  stosowanie zasady „fair play”.

 

 OWOCE, WARZYWA ORAZ MLEKO W SZKOLE

Nowy Program ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole

W ramach nowego programu uczniowie klas I – V:

  • otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne
  • biorą udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Działanie edukacyjne realizowane w ramach programu:

 20 października 2017 roku uczniowie z klas I – III wyjechali na wycieczkę do gospodarstwa sadowniczego w Trzylatkowie Dużym. Przewodnik zapoznawał uczniów z odmianami jabłek, prawidłowym sposobem ich zrywania,  poprawnym pakowaniem oraz właściwym przewożeniem. Uczniowie oglądali pomieszczenia służące do przechowywania owoców,  linię sortowniczą jabłek podczas pracy oraz sposób ich przygotowania do transporu.